Rejestracja

 
 

Regulamin Panelu Klienta Mind Media Sp. z o.o. oraz bazy danych


I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu panel.mindmedia.pl.


II. Definicje

Administrator - właściciel serwisu panel.mindmedia.pl oraz Bazy Danych- spółka działająca pod firmą Mind Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu .

Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce Mind Media Sp. z o.o.. i które dostępne są pod adresem panel.mindmedia.pl;

Baza Danych - baza danych Użytkowników, której producentem w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) jest Administrator, i do której majątkowe prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.) przysługują Administratorowi; Baza Danych Użytkowników wykorzystywana w Serwisie;

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, odpowiednio umocowana do reprezentowania Firmy w zakresie wszystkich czynności dokonywanych w Serwisie, która została wskazana w procesie zakładania lub zmiany Konta w Serwisie; każda inna osoba reprezentująca Firmę, korzystająca z Serwisu z użyciem Konta; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany i zalogowany Użytkownik, może wprowadzić, modyfikować lub usuwać dane dotyczące własnej działalności a także zamieszczać informacje dotyczące serwisów: Kariery, Informatora Miejskiego, Maturzysty, Gdzie Zjeść, Rozrywki, Turystyki, Konkursów, Sylwestra, Reklam; Konto może dotyczyć więcej niż jednej Firmy, jeżeli są one prowadzone przez tego samego Użytkownika;

Login - nadana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Firmy, której użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innej Firmy ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie informacji o Użytkowniku;


III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:
1.    Użytkownik, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie Firmy, może:
a.    zmienić lub usunąć dane Firmy za pomocą opcji Konta;
b.    korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
2.    Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik (reprezentowana przez niego Firma) posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
3.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Firm, Administratora lub Moderatorów,
b.    przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.    Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a.    prowadzenie działalności reklamowej lub promocyjnej wykraczającej poza informowanie o usługach Firmy i związanej z tym ofercie;
b.    prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
c.    rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d.    podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników, Firm lub osób trzecich;
e.    umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących Firmy, jak również innych Firm;
f.    umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
g.    umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
h.    wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
i.    umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
j.    sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika lub Firmy z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
k.    podszywanie się pod innych Użytkowników lub Firmy, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika lub Firmy;
l.    umieszczanie w Serwisie porównań Firm lub usług oferowanych przez różne Firmy.
5.    Firma i działający w jej imieniu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.
6.    Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban.
7.    Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Serwisu może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Serwisu wszystkie informacje o Firmie.
8.    Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika lub Firmy.


IV. Rejestracja
1.    Rejestracja przebiega etapowo i polega na:
a.    rejestracji do bazy danych pod adresem http://panel.mindmedia.pl poprzez podanie wskazanych tam informacji podstawowych, w tym numeru kontaktowego rejestrującego Użytkownika;
b.    przesłaniu Użytkownikowi przez Administratora Loginu i hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
2.    Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, mająca prawo do reprezentowania Firmy co najmniej w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu i umieszczania w nim materiałów, w tym fotografii, oraz korzystania z ewentualnych usług dodatkowych oferowanych przez Administratora, która ukończyła 18 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu i podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
3.    Zarejestrowanym w Serwisie może być każda osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów.
4.    Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w imieniu własnym oraz zgłoszonej Firmy/Firm.
5.    Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik, w imieniu własnym oraz Firmy, wyraża zgodę na prezentowanie w Serwisie podanych przy rejestracji danych oraz na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
6.    Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego numeru IP, Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach).
7.    Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Banem.
8.    Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego. Powyższe dane Użytkownika mają na celu zapewnienie możliwości jego zidentyfikowania jako osoby uprawnionej do reprezentowania Firmy i działania w jego imieniu i będą służyć wyłącznie w tym celu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
9.    Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik w imieniu własnym oraz reprezentowanej Firmy wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
10.    Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do tożsamości lub umocowania Użytkownika, lub też naruszenia przez Użytkownika przepisów lub zasad Regulaminu, lub też zgłoszenia skarg lub roszczeń osób trzecich, może zwrócić się do Firmy o potwierdzenie, we wskazanej przez Administratora formie, tożsamości oraz zakresu upoważnienia Użytkownika, jak również powiadomić Firmę o działaniach Użytkownika. Administrator może czasowo zablokować Konto, do czasu uzyskania żądanego potwierdzenia i informacji lub podjęcia przez Firmę działań w zawiązku z niewłaściwym zachowaniem Użytkownika.


V. Konto
1.    Posiadanie przez Firmę w Serwisie Konta jak również przeglądanie i zmiana danych Firmy, jest bezpłatne. Płatne są dodatkowe usługi, z których można skorzystać w ramach Konta.
2.    Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
3.    W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto reprezentowanej przez niego Firmy może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.
4.    Użytkownik może zażądać usunięcia Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika lub dotyczącej tej samego Firmy.
5.    Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie. Nie jest konieczna dodatkowa aktywacja Konta.
6.    Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
7.    Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu e-mail podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.
8.    Dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z Serwisem Użytkownik działa w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez niego Firmy. Podejmując czynności Użytkownik oświadcza, że jego umocowanie obejmuje daną czynność. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Administratora, Firmy  jak i osób trzecich.
9.    Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności.
10.    Konto powinno zawierać co najmniej dane o Firmie oznaczone jako obowiązkowe. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
11.    Informacje i inne materiały umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
12.    Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora.
13.    Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.


VI. Fotografie
1.    Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, w imieniu własnym oraz reprezentowanej Firmy że:
a.    posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;
b.    fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
c.    udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie danych i fotografii, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
2.    Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi ani Firmie nie przysługuje wynagrodzenie.
3.    Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
4.    Fotografia może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować fotografię.
5.    Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczyny.
6.    Fotografia zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie musi być przez niego opisana. Opis powinien w szczególności identyfikować miejsce i przedmiot, który przedstawia.
7.    Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.
8.    Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być "cięższe" niż 2 MB i powinny być mniejsze niż 640px szerokości lub 480px wysokości.
9.    Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
10.    Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie fotografii o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta.


IX. Baza danych
Wyłączne prawo do bazy danych Firm oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z "robotów" ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Ponadto Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

X. Postanowienia dodatkowe
1.    Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, Firmy, ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość oraz rzetelność.
2.    Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
3.    Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i Firm.
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania materiałów z Serwisu.
6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7.    Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika i Firmy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
8.    Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach i Firmach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
9.    Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
10.    Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników i Firmy, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników i Firm przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik i Firma może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
11.    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
12.    Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail biuro@mindmedia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Mind Media Sp. z o.o., ul. Świdnicka 14, 50-066 Wrocław.


XI. Regulamin
1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu
2.    W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik lub Firma może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta.